Πανεπιστήμιο Κρήτης
Συνολικά Στατιστικά Στοιχεία | Δημοσιεύσεις          ΑγγλικάΕλληνικά    
Αρχική σελίδα
Εισαγωγή
Δημοσιεύσεις
Βοήθεια
Ενημέρωση
Επικοινωνία

Δημοσιεύσεις

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, από την ίδρυσή του, είχε στοχεύσει να καταστεί ένα Ίδρυμα με ισχυρό προσανατολισμό στην Έρευνα, στόχο που έχει πετύχει, όπως προκύπτει από την καταξίωσή του σε διεθνές επίπεδο.

Ομως, μέχρι σήμερα, με την εξαίρεση μιάς πρώτης καταγραφής της ερευνητικής δραστηριότητος των μελών του, η οποία ανελήφθη επί Πρυτανείας της αείμνηστης Χριστίνας Σπυράκη το 1999, όταν έγινε η πρώτη αξιολόγηση του Πανεπιστημίου Κρήτης από Διεθνή Επιτροπή υπό την Προεδρία της Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου της Σορβόννης κυρίας Ε. Γλύκατζη - Αρβελέρ , δεν έχει γίνει ουσιαστική αποτίμηση του συνολικού ερευνητικού έργου του ιδρύματος.

Οι αξιολογήσεις που γίνονται από διάφορους διεθνείς οργανισμούς με τη χρήση των διεθνών βάσεων δεδομένων, για λόγους που έχουν να κάνουν:

  • με την μη ομοιογενή εμφάνιση και καταγραφή των στοιχείων Τμημάτων, Σχολών ή και του Πανεπιστημίου, και
  • με το γεγονός της αναγραφής του ιδρύματος (affiliation) μόνο του πρώτου ή και του κύριου (corresponding author) συγγραφέα,
δεν εμφανίζουν όλες τις δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος, γεγονός το οποίο δημιουργεί ασάφεια ως προς το παραχθέν επιστημονικό έργο και την σωστή καταγραφή του.

Για να δοθεί η δυνατότητα μιας πληρέστερης καταγραφής του ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου Κρήτης, τουλάχιστον σε ότι αφορά τις δημοσιεύσεις άρθρων των μελών του ΔΕΠ σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς εμβέλειας, με την πρωτοβουλία της Αντιπρυτάνεως Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών καθηγήτριας κυρίας Μ. Κεντούρη, η Επιτροπή Ερευνών ανέθεσε σε Επιτροπή αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος να καταγράψει το παραχθέν επιστημονικό έργο για την χρονική περίοδο 1996-2006.. Η επιλογή της χρονικής περιόδου έγινε

  1. διότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται μπορούν να συγκριθούν με αυτά της προηγούμενης καταγραφής, δείχνοντας την εξέλιξη της επιστημονικής προσπάθειας των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος, και διότι
  2. στις διεθνείς βάσεις δεδομένων και αναλύσεως της επιστημοινικής παραγωγής (π.χ. Scopus, ISI trends, κλπ) αναφέρονται στοιχεία της υπό μελέτη δεκαετίας, γεγονός το οποίο επιτρέπει σε όλους να συγκρίνουν την επιστημονική παραγωγή των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας με αυτά άλλων ΑΕΙ σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.

Το παρουσιαζόμενο στην καταγραφή αυτή ερευνητικό έργο των Σχολών και Τμημάτων του Ηρακλείου, αφορά μόνον, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές (peer reviewed) οι οποίες περιλαμβάνονται σε Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων. Ευχόμεθα, για την σωστότερη και σφαιρικότερη παρουσίαση του παραχθέντος έργου, η καταγραφή να επεκταθεί και σε βιβλία, εφευρέσεις, ευρεσιτεχνίες, πρότυπα κλπ. Η καταγραφή της αντίστοιχης δραστηριότητος των Σχολών και Τμημάτων του Ρεθύμνου θα ακολουθήσει σε εύθετο χρόνο.

Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε:
Πανεπιστημίου, δεν επιτρέπει την χρήση μιάς μόνον διεθνούς βάσεως δεδομένων. Ετσι, για τα διάφορα Τμήματα χρησιμοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων, όπως αναγράφονται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Τμήμα

Βάσεις δεδομένων Βιβλιογραφίας

Βάσεις δεδομένων αναφορών

Ιατρική

PubMed

Scopus

Μαθηματικά

ISI , Scopus , Mathscinet

ISI , Scopus , Mathscinet

Φυσική

ISI , Scopus

ISI , Scopus

Βιολογία

Scopus

Scopus

Χημεία

ISI , Scopus

ISI , Scopus

E πιστήμη Υπολογιστών

 

Scopus

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

ISI , Scopus , Mathscinet

ISI , Scopus , Mathscinet

Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών

Scopus

ISI , Scopus

Προκαταρκτική σύγκριση των διαφόρων βάσεων δεδομένων, που υπέδειξαν τα υπό εξέταση Τμήματα, έδειξε ότι οι διαφορές που παρατηρούνται είναι μικρότερες του 10% για το ίδιο γνωστικό πεδίο. Παρά ταύτα, η Επιτροπή επέλεξε να χρησιμοποιήσει για κάθε Τμήμα την βάση η οποία θεωρείται ως πηγή αναφοράς στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο, αλλά και να διασταυρώσει τα στοιχεία από περισσότερες βάσεις δεδομένων για να δώσει την πληρέστερη δυνατή εικόνα.

Τα ακόλουθα κριτήρια ελήφθησαν υπ’ όψιν σε κάθε περίπτωση:

  • Οι δημοσιεύσεις να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης και να αναφέρουν σαφώς την προέλευσή του.
  • Τα αποτελέσματα της έρευνας να έχουν δημοσιευθεί κατά την ενεργό παραμονή του μέλους ΔΕΠ στο Ιδρυμα. Για τον σκοπό αυτό, για Τμήματα με μεγάλο αριθμό μελών ΔΕΠ και μεγάλη κινητικότητα (π.χ. Ιατρική Σχολή) ελήφθη υπ’ όψιν η ημερομηνία διορισμού των συναδέλφων στο Ιδρυμα (ΦΕΚ διορισμού).
  • Για τα νέα Τμήματα, ελήφθη υπ’ όψιν η επίσημη έναρξη λειτουργίας τους, σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα:

Τμήμα

Εναρξη Λειτουργίας

Ετη που ελήφθησαν υπ' όψιν

Ιατρικής

1983

1996-2006

Μαθηματικών

1980

1996-2006

Φυσικής

1980

1996-2006

Βιολογίας

1980

1996-2006

Χημείας

1980

1996-2006

Επιστήμης Υπολογιστών

1985

1996-2006

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

1999

1999-2006

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

2001

2001-2006

  • Για τον υπολογισμό του δείκτη εμβέλειας ή βαρύτητας (impact factor ή IF) ελήφθησαν υπ’ όψιν στοιχεία που περιλαμβάνονται στους Πίνακες του ISI για το έτος 2005.
  • Τέλος, για τον υπολογισμό των αναφορών (citations) χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στους πίνακες της Scopus και ISI τον Μάϊο/Ιούνιο του 2007.

Παρουσίαση των στοιχείων:
Τα δεδομένα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά ανά Τμήμα.

Για Τμήματα με μεγάλο αριθμό μελών ΔΕΠ ή/και ετερογενή αντικείμενα τα στοιχεία διαχωρίζονται περαιτέρω ανά Τομέα.

Στο σημείο αυτό αρμόζει ένα σημαντικό σχόλιο σχετικά με την αξιολόγηση των παρουσιαζομένων στοιχείων:

Λόγω της μικρής διάρκειας λειτουργίας δύο εκ των 7 Τμημάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, της μεγάλης ετερογένειας των επιστημονικών πεδίων, αλλά και της ετερογένειας των Τομέων ορισμένων Τμημάτων, δεν είναι θεμιτή η ενδο-ιδρυματική σύγκριση του αριθμού των δημοσιεύσεων ανά μέλος ΔΕΠ και ανά έτος ούτε των απολύτων τιμών των δεικτών εμβέλειας.

Ως παραδείγματα αναφέρονται η υστέρηση κατά 5 χρόνια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών αλλά και η τεράστια απόκλιση των δεικτών αυτών σε περιοδικά Μαθηματικών ή Βιολογίας, ή ακόμα η τεράστια απόκλιση του IF μεταξύ Βασικών Ιατρικών Επιστημών και Χειρουργικής ή Ψυχιατρικής. Ετσι, τα στοιχεία αυτά, θα πρέπει να αναλύονται με περίσκεψη και να αξιολογούνται επί τη βάσει της διασποράς του IF των δημοσιεύσεων ενός γνωστικού πεδίου, στοιχεία που ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρεί στις διεθνείς βιβλιομετρικές βάσεις δεδομένων (π.χ. ISI) και που αναφέρονται όπου αυτό είναι δυνατό στα αρχεία του κάθε Τμήματος.