Τμήμα Βιολογίας
Αριθμός ΔΕΠ*
Αριθμός Άρθρων
Σύνολο Αναφορών
Συνολικός Δείκτης Βαρύτητας*
Άρθρα/Μέλος ΔΕΠ
Αναφορές/Άρθρο
Αναφορές/Μέλος ΔΕΠ
ΔΒ/Άρθρο
Τομέας Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας και Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης
11,1
172
2143
832,9
16
12
193
4,84
Τομέας Βιολογίας Οργτανισμών, Πληθυσμών & Περιβάλλοντος
8,5
174
1416
431,7
21
8
167
2,48
Τομέας Βιοτεχνολογίας και Εφαρμοσμένης Βιολογίας
6,1
122
1220
290,6
20
10
200
2,38
ΣΥΝΟΛΟ Τμήμα Βιολογίας
25,7
468
4779
1555,2
18
10
186
3,32
*Μέσος όρος αριθμού ΔΕΠ 1996-2006

 |