Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
Αριθμός ΔΕΠ*
Αριθμός Άρθρων
Σύνολο Αναφορών
Συνολικός Δείκτης Βαρύτητας*
Άρθρα/Μέλος ΔΕΠ
Αναφορές/Άρθρο
Αναφορές/Μέλος ΔΕΠ
ΔΒ/Άρθρο
ΣΥΝΟΛΟ
14,9
111
1186
84,5
7
11
80
0,76
*Μέσος όρος αριθμού ΔΕΠ 1996-2006

 |