Τμήμα Χημείας
1996-2006
Μέλη ΔΕΠ*
Αριθμός Άρθρων*
Σύνολο Αναφορών 
Συνολικός Δείκτης Βαρύτητας
Άρθρα/Μέλος ΔΕΠ
Αναφορές/Άρθρο
Αναφορές/Μέλος ΔΕΠ
Άρθα/Μέλος ΔΕΠ/Έτος
ΔΒ/Άρθρο
MEDIAN ΔΒ (MΔΒ)
ΔΒ/MΔΒ
Τομέας Βιοχημείας
3,3
69
853
291,3
21
12
258
2
4,22
2,32
1,8
Τομέας Περιβαλλοντικής και Αναλυτικής Χημείας
4,3
173
3498
651,7
40
20
813
4
3,77
1,25
3,0
Περιβαλλοντική Χημεία
2,9
118
3003
496,1
41
25
1036
4
4,20
1,14
3,7
Αναλυτική Χημεία
1,4
55
495
155,6
39
9
354
4
2,83
1,25
2,3
Τομέας Ανοργάνου Χημείας
2,4
73
796
212,5
30
11
332
3
2,91
1,67
1,7
Τομέας Οργανικής Χημείας
4,2
143
1215
465,3
34
8
289
3
3,25
1,67
1,9
Τομέας Φυσικοχημείας κα Θεωρητικής Χημείας
6,2
175
2347
546,0
28
13
379
3
3,12
1,778
1,8
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
20,3
633
8709
2166,8
31
14
429
3
3,42
*Μέσος όρος αρ. ΔΕΠ
*Άρθων και άρθρων επισκόπησης

επιπλέον

 |